Aktualności

10.11.2020

Konkurs “Serowa choinka”

REGULAMIN KONKURSU „SEROWA CHOINKA”

 

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na stronie Milkeffekt Polska: https://www.facebook.com/milkeffekt.polska/ („Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Milk Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (kod pocztowy 43-400), przy ul. Szerokiej 3/4, NIP: 548-263-08-18 („Organizator”).

1.3. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w treści postu konkursowego.
1.4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe za pomocą komentarzy pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/milkeffekt.polska/

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 10 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku, do godz. 23.59.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Zadanie konkursowe polega na:
– kliknięciu przycisku „Lubię to” pod publikacją dotyczącą konkursu w serwisie społecznościowym Facebook
– dodaniu w komentarzach pod publikacją konkursową zdjęcia z produktem Milkeffekt (Lista produktów stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu) i oznaczeniu jednego znajomego (ilość zdjęć i komentarzy jest nieograniczona, jednak znajomi oznaczeni w komentarzach nie powinni się powtarzać).
4.2. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie facebook.com.
4.3. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez stronę, zostaną usunięte przez moderatorów.
4.4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
4.5. Kryterium wyboru zwycięskiego zdjęcia będą stanowiły najciekawsze, najśmieszniejsze lub najbardziej poruszające fotografie. Ocena będzie wydawana poprzez użytkowników portalu Facebook w postaci głosu na dane zdjęcie poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” przez cały okres trwania Konkursu. Wygrywa zdjęcie z największą liczbą głosów i komentarzy użytkowników liczonych w sumie.
4.5. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie wiadomości prywatnej i w komentarzu pod postem.
4.6. Niezależnie od ilości zgłoszonych zdjęć jeden Uczestnik może zdobyć jedną Nagrodę.
4.7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7 grudnia 2020 roku.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Milk Trade Sp. z o.o.
5.2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
5.3. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5.4. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na stronie https://www.facebook.com/milkeffekt.polska/ Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na https://www.facebook.com/milkeffekt.polska/, w szczególności praw autorskich.

 

6. NAGRODY

6.1. Nagrodą w konkursie jest Zestaw świąteczny produktów Milkeffekt. W konkursie przyznaje się 1 Nagrodę. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 

7. WYDANIE NAGRODY

7.1. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres podany przez uczestnika w wiadomości prywatnej nadesłanej na stronie https://www.facebook.com/milkeffekt.polska/, w ciągu 14 dni od podania adresu.
7.2. Laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:
a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
b) w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu wysyłki nagrody w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
7.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do konkursu Serowa CHoinka”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).
7.5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
7.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
8.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8.3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Lista produktów

1. Ser Janosika – 280g, 160g, 110g, 55g
2. Parzenica wędzona – 100g
3. Warkoczyk wędzony i – 180g
4. Warkoczyk naturalny – 50g
5. Warkoczyk pikantny – 50g
6. Serowe pałeczki – 100g
7. Hajduki wędzone – 100g
8. Serowe nici – 50g, 100g, 200g, 500g
9. Warkocz serowy naturalny – 50g, 100g
10. Warkocz serowy wędzony – 50g
11. Ser Rumcajs – 50g
12. Cream Cheese Lactose Free – 150g
13. HermelIn – 180 g

Certyfikaty i nagrody