Aktuality

28.11.2023

Whistleblowing – Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing – Vnitřní oznamovací systém

V návaznosti na schválení zákona o Ochraně oznamovatelů (Whistleblowing) přistupuje Milkeffekt, a.s. (dále jen „zaměstnavatel“) k zavedení Whistleblowingu pro naši společnost.

Whistleblowing lze specifikovat jako odhalování neetického, nelegitimního nebo nelegálního jednání. Následné oznámení jednání a z toho vyplývající ochrana ohlašující osoby (oznamovatele) proti odvetným opatřením. Vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Každé hlášení prověřujeme a důsledně se jím zabýváme. Základním stavebním kamenem systému je co největší jistota, že oznámení lze učinit bez zbytečných obav z odvetných opatření při zaručení zásady spravedlivého procesu pro všechny zúčastněné strany.

Zpracování došlých oznámení provádí příslušná osoba, která dbá na to, aby byly společnosti předány pouze nezbytně nutné informace o osobě oznamovatele.

Správné a vyhovující chování má pro společnost nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na tom, že společně se zákazníky, zaměstnanci a dodavateli jsme úspěšní díky poctivosti a dodržování pravidel. Abychom byli schopni tento cíl dlouhodobě zajistit, je důležité získávat informace o potencionálním nesprávném chování, abychom mohli tyto indicie prošetřit a v případě, že se ukážou oprávněné – toto nesprávné chování napravit.

Výkonem činnosti dle ustanovení § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů u Povinného subjektu byly pověřeny:

  1. Lenka Konečná– osoba pověřená přijímat oznámení
  2. Irena Bocková – zástupce pověřené osoby

Podání oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat oznámení některým z těchto způsobů:

  1. osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo přepis, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží
  2. písemně na adresu Milkeffekt, a.s., Konská 559, 739 61 Třinec, případně odevzdáním obálky do schránky označené Whistleblowing-v zádveří vchodu do budovy

Je třeba označit jako „důvěrné“ či jiným obdobným textem, například „whistleblowing“

3. elektronicky – na emailovou adresu whistleblowing@milkeffekt.cz

4. prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/

 

 

 

Certifikáty a ocenění